SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHẤP THUẬN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA PV POWER (14/04/2020)

Ngày 10/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có công văn số 232/CV-ĐKKD về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. cụ thể:

“Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019”.

Đính kèm: công văn số 232/CV-ĐKKD