SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tua bin khí (03/08/2011)

Việc hình thành thói quen an toàn lao động là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho người lao động phòng ngừa được sự cố, tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Do vậy, sẽ có một số yêu cầu buộc người lao động phải tự giác tuân theo hằng ngày, trước, trong và sau mỗi công việc, để hình thành thói quen đó và để bảo vệ an toàn cho chính người lao động, cho nhà máy.(Xem chi tiết tại đây)