SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO DỪNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TẠI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 04/5/2020 (15/05/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2020.

Chi tiết vui lòng xem: Thông báo số 917/TB-ĐLDK ngày 14/5/2020

Trân trọng!