SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO HỦY THẦU (20/06/2019)

  1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.
  2. Dự toán Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00’ ngày 21/3/2019 đến trước 09h00’ ngày 09/4/2019.
  7. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 09/4/2019.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 49 (3128) ngày 18/3/2019, số 50 (3129) ngày 19/3/2019 và Số 51 (3130) ngày 20/3/2019. Nay Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo hủy thầu gói thầu nêu trên.

* Lý do hủy thầu: Tất cả các HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điều 17, khoản 1.