SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật để tư vấn pháp lý trong việc xem xét mua Tòa nhà văn phòng DLC (22/07/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật để tư vấn pháp lý trong việc xem xét mua Tòa nhà văn phòng DLC như sau: - Tên công việc: Thuê tư vấn luật để tư vấn pháp lý trong việc xem xét mua Tòa nhà văn phòng DLC. - Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): 576.666.667 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng). -  Nguồn chi phí: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power năm 2021/2022. - Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty luật TNHH LNT & Thành viên. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật để tư vấn pháp lý trong việc xem xét mua Tòa nhà văn phòng DLC. -  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc hoặc chấm dứt theo sự thỏa thuận các bên.