SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp quà tặng (09/11/2021)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp quà tặng:

  1. Tên công việc: Cung cấp sản phẩm quảng bá thương hiệu PV Power làm quà tặng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT : 550.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty;
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần LAART;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2021;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý IV năm 2021.