SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Đấu thầu qua mạng” (11/05/2021)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Đấu thầu qua mạng cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Đấu thầu qua mạng”.

2. Tổng chi phí 02 khóa đào tạo (Tối đa 25 học viên/khóa): 55.500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5 năm 2021.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý II, Quý III/2021.