SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021. (17/06/2021)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2021.

1. Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021.

2. Tổng chi phí: 88.030.800 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2021.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố  định.

7. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.