SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV (20/06/2022)

1. Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2022.

2. Tổng chi phí: 99.572.000 đồng.

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý II năm 2022.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.