SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cơ quan Tổng công ty” (03/05/2021)

Tên gói thầu: Đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cơ quan Tổng công ty.

Giá gói thầu: 142.725.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

-     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021,2022,2023 của Cơ quan Tổng công ty;

-     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH BSI Việt Nam;

-     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 4 năm 2021;

-     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

-     Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 05/2021.