SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (23/10/2019)

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu PV Power.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 469.150.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh 2019 của PV Power.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Opal Việt Nam.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Trong tháng 10/2019.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.