SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu may đồng phục (31/10/2019)

  1. Tên gói thầu: May đồng phục năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 2.282.720.000 đồng.
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2019.
  7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.