SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị gia công, in ấn phong bì, thư mời, giấy ủy quyền phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (28/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ gia công, in ấn phong bì, thư mời, giấy ủy quyền phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên công việc: Gia công, in ấn phong bì, thư mời, giấy ủy quyền phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH In Thương mại và Sản xuất T&T
  • Giá trúng thầu đã bao gồm VAT: 333.450.540 đồng
Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn năm trăm bốn mươi đồng./.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3 - 4 năm 2022