SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” (15/09/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

- Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế.

- Giá trúng thầu: 75.500.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 9/2020.