SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021. (02/07/2021)

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021.

  • Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean.
  • Giá trúng thầu: 80.030.800 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.