SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật ″ (11/06/2021)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật ″với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị âm thanh Trung Chính.
  • Giá trúng thầu: 763.686.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng.

  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.