SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật niên hạn 2021 – 2022” (04/08/2021)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật niên hạn 2021 – 2022” với các nội dung như sau:
–     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm PVI Hà Nội.
–      Giá đề nghị trúng thầu: 211.025.166 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
(Bằng chữ: Hai trăm mười một triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi sáu đồng).
–     Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
–     Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 00h ngày 20/8/2021 đến hết 23h59 ngày 19/8/2022.