SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (29/10/2019)

1.     Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

3.     Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 472.760.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.