SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”. (11/06/2020)

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

1.     Tên gói thầu: “Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

3.     Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 1.886.500.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.