SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Thông báo mời họpMẫu giấy Ủy quyềnQuy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQTMẫu đơn đề cử Thành viên HĐQTMẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQTMẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQTTờ trình thông qua Báo cáo KQSXKD 2021 BCTC 2021; Phương án phân phối lợi nhuận 2021 Kế hoạch SXKD 2022Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toánBáo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022Các Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soátTờ trình Kế hoạch tiền lương thù lao tiền thưởng HĐQT BKS năm 2022Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQTDanh sách đề cử bầu Thành viên HĐQTTóm tắt Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Ngọc BíchDự thảo Nghị quyết Đại hộiTrân trọng!