SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/04/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

Thông báo mời họp

Chương trình Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Đơn đề cử thành viên BKS

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT

Danh sách đề cử bầu thành viên BKS

Tờ trình các nội dung trình Đại hội

Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2018

Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019

Tờ trình báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tờ trình kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019

Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát