SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/04/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019. CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM: Thông báo mời họp Chương trình Đại hội Quy chế tổ chức Đại hội Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Đơn đề cử thành viên HĐQT Đơn đề cử thành viên BKS Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT Danh sách đề cử bầu thành viên BKS Tờ trình các nội dung trình Đại hội Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tờ trình kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát