SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu gói thầu “Sản xuất lịch bàn và lịch treo tường năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” (23/11/2021)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)

 • Tên gói thầu: “Sản xuất lịch bàn và lịch treo tường năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
 • Nội dung chính của gói thầu: Sản xuất lịch bàn và lịch treo tường năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 • Nguồn vốn: Vốn SXKD 2021 của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 23/11/2021 đến trước 14h00’ ngày 01/12/2021.
 • Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 • Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn).
 • Thời điểm đóng thầu: 14h00’ngày 01/12/2021.
 • Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 01/12/2021.