SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THẦU Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. (27/03/2020)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

 1. Tên gói thầu: Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 • Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00’ ngày 31/3/2020 đến trước 09h00’ ngày 09/4/2020.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).
 7. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 09/4/2020.
 8. Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 09/4/2020.

Trân trọng./.