SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THẦU (07/06/2018)

Gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH”.
  1. Tên gói thầu: Gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH”.
- Loại gói thầu:Tư vấn. - Nội dung chính của gói thầu:Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH. - Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 3 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Dự toán thuêđơn vịtư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH.
  2. Nguồn vốn:Vốn sản xuất kinh doanh.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một giai đoạn haitúi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: từ10h00, ngày08/6/2018 đến trước 10h00ngày ngày08/7/2018 trong giờ làm việc của Việt Nam (GMT +7).
  6. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ:Tầng 8- 9, Tòa nhà Viện Dầu khí -167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 VND (Hai triệu đồng chẵn).
  7. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
  8. Thời điểm đóng thầu:10h00’ngày 08/7/2018.
  9. Thời điểm mở thầu:10h30’ ngày 08/7/2018.