SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 04/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2019 CỦA PV POWER (15/05/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 04/2019 và kế hoạch tháng 05/2019.

CHI TIẾT:

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 04/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2019