Thứ sáu, 24/06/2022 | 13:21

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Mexico, Canada và Hoa Kỳ của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với nội dung như sau:

  • Tên công việc: Thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Mexico, Canada và Hoa Kỳ của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  • Tổng chi phí bao gồm thuế, phí: 14.100 USD và 30.240.000 VNĐ.

     Bằng chữ: Mười bốn ngàn một trăm đô la Mỹ và Ba mươi triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng.

  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Huỳnh Phát Group.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2022.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan