Thứ năm, 30/06/2022 | 17:10

Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể: - Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. - Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam. - Giá trúng thầu: 233.156.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng). (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT). - Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 7/2022 hoặc tháng 8/2022.
;

Bài liên quan