Thứ ba, 16/10/2018 | 09:35

POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

POW: Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính.

POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 15/10/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 6999/UBCK-GSĐC và theo đó, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: POW) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập trong năm tài chính 2018 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:
  • Tổng công ty phải công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính.
  • Tổng công ty phải công bố Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính.
Công văn số 6999/UBCK-GSĐC ngày 15/10/2018 của UBCKNN vv Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP: Link đính kèm: 181015-cv6999-ubck-gsdc-vv-gia-han-cong-bo-thong-tin-bctc-2018
;

Bài liên quan