Thứ năm, 01/12/2022 | 14:36

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Tổng công ty Điện lực Dầu khí - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Tổng công ty theo ISO 45001:2018 như sau:

  1. Tên công việc: Thực hiện đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý ATSKMT Tổng công ty và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Tổng công ty theo ISO 45001:2018.
  2. Tổng chi phí: 491.600.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 - 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 11,12 năm 2022.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.
;

Bài liên quan