Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH” với các nội dung sau: - Tên gói thầu: “Công tác sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của            Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”. - Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 155.195.586 EUR. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm tám mươi sáu Euro). - Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. - Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực                Dầu khí Việt Nam - CTCP. - Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi quốc tế. - Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý IV/2022. - Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (Trọn gói và đơn giá điều chỉnh). - Thời gian thực hiện hợp đồng: 80.000 EOH tiếp theo. Thời hạn dự kiến là 12 năm.
;

Bài liên quan