Thứ năm, 04/05/2023 | 14:48

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”

Gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”

  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  • Tên gói thầu: "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023".
  • Giá gói thầu: 680.685.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT). (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng).
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC năm 2023 (các khoản có tính chất phúc lợi).
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2023.
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Địa điểm tổ chức tham quan, nghỉ mát: Đảo Bali, Indonesia.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng/tổ chức tham quan, nghỉ mát: 02 đợt, đợt 1 từ ngày 30/5 đến 03/6/2023, đợt 2 từ 25/6 đến 29/6/2023.
;

Bài liên quan