Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Văn Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Như Linh
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thị Tố Nga
Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT
Ông Vũ Chí Cường
Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Bá Phước
Thành viên độc lập HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Như Linh
Tổng Giám đốc
Ông Phan Ngọc Hiền
Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Minh Đạo
Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Văn Chiến
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Giang
Phó Tổng Giám đốc
Ông Trương Việt Phương
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Kiên
Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Phạm Minh Đức
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Kiểm soát viên
Bà Vũ Thị Ngọc Dung
Kiểm soát viên
Bà Hà Thị Minh Nguyệt
Kiểm soát viên
Bà Đoàn Thị Thu Hà
Kiểm soát viên