SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
pow_website_option2-1
dji_0044
dji_0021
dji_0033
dji_0018
Tin tức - Sự kiện
Chi bộ PVPF sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

Ngày 21/9, Chi bộ Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã sinh hoạt chuyên đề triển khai phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức trực tuyến.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Ngày 14/9, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) nhằm rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.

PV Power chi hơn 468 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020

Ngày 13/9, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Ngày 13/9/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 08/2021 và kế hoạch tháng 09/2021.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, THỜI ĐIỂM CHỐT NGÀY 31/08/2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, thời điểm chốt ngày 31/08/2021.