Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng ChatGPT trong công việc và hoạt động công đoàn”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “THỰC HÀNH BÔI TRƠN MÁY MÓC - CẤP ĐỘ 1”  cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “THỰC HÀNH BÔI TRƠN MÁY MÓC - CẤP ĐỘ 1” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

BIÊN BẢN MỞ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

BIÊN BẢN MỞ THẦU GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo các tài chính năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP"

Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo các tài chính năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP"

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU  ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ NĂM 2024 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo các tài chính năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP"

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo các tài chính năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP"

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty

Nhu cầu mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ của Tổng công ty