Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “An ninh mạng công nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “An ninh mạng công nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý, quản trị dữ liệu doanh nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý, quản trị dữ liệu doanh nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư chống lệch băng, dây băng tải hệ thống nhiên liệu và tấm xúc tác Catalyst của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư chống lệch băng, dây băng tải hệ thống nhiên liệu và tấm xúc tác Catalyst của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU  CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu