Phê duyệt KQLC nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Phê duyệt KQLC nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm văn phòng điện tử Voffice

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm văn phòng điện tử Voffice

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Đấu thầu qua mạng” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Đấu thầu qua mạng” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV Power

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”