Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho cán bộ chuyên môn  tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Thanh lý lượng dầu tồn kho vượt định mức tại các NMĐ của PV Power

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Thanh lý lượng dầu tồn kho vượt định mức tại các NMĐ của PV Power

Gói thầu thuê đơn vị tư vấn luật phục vụ đàm phán hợp đồng sửa chữa định kỳ dài hạn khối thiết bị chính NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Gói thầu thuê đơn vị tư vấn luật phục vụ đàm phán hợp đồng sửa chữa định kỳ dài hạn khối thiết bị chính NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 20

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 20

Thông tin KHLCNCC gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022 - Khu vực phía Bắc"

Thông tin KHLCNCC gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022 - Khu vực phía Bắc"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP  DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP