Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư chống lệch băng, dây băng tải hệ thống nhiên liệu và tấm xúc tác Catalyst của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư chống lệch băng, dây băng tải hệ thống nhiên liệu và tấm xúc tác Catalyst của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU  CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô không kèm lái xe

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô không kèm lái xe