Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC NHẬT BẢN CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC NHẬT BẢN CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thuê tư vấn pháp lý cho Hợp đồng tín dụng nước ngoài trị giá 200 triệu đô la theo hình thức tín dụng xuất khẩu không ràng buộc (ECA untied) của PV Power

Thuê tư vấn pháp lý cho Hợp đồng tín dụng nước ngoài trị giá 200 triệu đô la theo hình thức tín dụng xuất khẩu không ràng buộc (ECA untied) của PV Power