Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

Thông tin KHLCNCC gói thầu "Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Thông tin KHLCNCC gói thầu "Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Mời báo giá dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự

Mời báo giá dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự

Thông tin KQLCNCC gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Thông tin KQLCNCC gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Kế hoạch LCNCC gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Kế hoạch LCNCC gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022"

Nhu cầu về gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm Oracle

Nhu cầu về gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm Oracle

Kế hoạch LCNCC gói thầu "Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 và đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật "

Kế hoạch LCNCC gói thầu "Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 và đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật "