Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV

Mời báo giá phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư  nhà máy điện Nhơn Trạch 1

Mời báo giá phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư nhà máy điện Nhơn Trạch 1

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

THÔNG BÁO NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Yêu cầu báo giá của gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022"

Yêu cầu báo giá của gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022"

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản