Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ thuật nhiệt và ứng dụng các chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện than”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ thuật nhiệt và ứng dụng các chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện than”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP,  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu “Thuê máy chủ để vận hành phần mềm Quản lý nhân sự HiStaff” tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu “Thuê máy chủ để vận hành phần mềm Quản lý nhân sự HiStaff” tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo  “Phân tích rung động theo tiêu chuẩn ISO 18436 - 2 CAT II”

Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Phân tích rung động theo tiêu chuẩn ISO 18436 - 2 CAT II”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện  gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV  Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023