Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HiStaff của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HiStaff của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Thông báo KHLCNCC gói thầu Đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

Thông báo KHLCNCC gói thầu Đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

Thông báo KHLCNCC gói thầu Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật

Thông báo KHLCNCC gói thầu Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022  CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI PV POWER

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI PV POWER

Thông báo cầu Nâng cấp hệ thống SFC/SEE cho 01 tổ máy GT12 năm 2023 cho NMĐ Nhơn Trạch 1

Thông báo cầu Nâng cấp hệ thống SFC/SEE cho 01 tổ máy GT12 năm 2023 cho NMĐ Nhơn Trạch 1

Nhu cầu mua sắm Tổng công ty triển khai mua sắm bi nghiền phục vụ vận hành NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022

Nhu cầu mua sắm Tổng công ty triển khai mua sắm bi nghiền phục vụ vận hành NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022