Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP  DỊCH VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng cao cấp quảng bá thương hiệu PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng cao cấp quảng bá thương hiệu PV Power

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức tiệc tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Nhu cầu thuê Dịch vụ tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower

Nhu cầu thuê Dịch vụ tổ chức Hội thảo về những thay đổi chế độ kế toán trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 200, chương trình hành động cho PVPower