SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PV POWER HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ II/2021 (01/07/2021)

Ngày 01/7/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) định kỳ Quý II/2021 với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT, ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng đầy đủ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng/Văn phòng của Tổng công ty.

Tại cuộc họp, Bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên HĐQT PV Power đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Báo cáo nêu rõ, HĐQT PV Power đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo/quản lý/điều hành/kiểm tra, giám sát đơn vị. Các kế hoạch, nghị quyết, quyết định quan trọng đã được HĐQT PV Power chỉ đạo xây dựng và phê duyệt. Cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT PV Power đã phê duyệt và ban hành 67 Nghị quyết, 43 Quyết định, 61 Công văn. Trong đó, các giải pháp thực hiện đều được xây dựng cụ thể, sát với thực tế, thể hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đề ra. Ngoài ra, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT về cơ bản được triển khai kịp thời, tuân thủ phân cấp Tổng công ty và ý kiến/yêu cầu của các thành viên HĐQT. Kết quả cuối cùng, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tái cơ cấu Tổng công ty… đều được thực hiện hiệu quả.

Cũng tại đây, HĐQT PV Power đã lắng nghe báo cáo của các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty về một số vấn đề vướng mắc đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, các công tác đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4…

Trong Quý III/2021, HĐQT PV Power sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và lãnh đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III/2021 cũng như các mặt hoạt động khác của Tổng công ty. Trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối các NMĐ cũng như thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các Nhà máy điện.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Hồ Công Kỳ nhận định, nhiệm vụ sắp tới của HĐQT nói riêng và toàn Tổng công ty nói chung là vô cùng nặng nề. Để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, người đứng đầu PV Power yêu cầu các thành viên HĐQT cần triển khai tập trung, quyết liệt để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò của người Lãnh đạo, đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong toàn Tổng công ty./.