SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ĐÀO TẠO (23/12/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo về kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo với nội dung như sau:

     Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Mục đích: Để làm cơ sở tham khảo về giá khi thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Tổng chi phí bao gồm thuế GTGT 10%: 198.000.000 đồng.

     Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng.

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12/2020.

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021.