SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (21/05/2015)

Công tác sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power):

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015, Tổng Công ty đang tiến hành rà soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power. Dự kiến sẽ trình Tập đoàn vào đầu tháng 6/2015 để Tập đoàn xem xét, phê duyệt và áp dụng từ ngày 01/7/2015.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ:

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong toàn Tổng Công ty để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2012-2015:

Ngày 21/4/2015, Tập đoàn đã ban hành quyết định số 916/QĐ-DKVN về việc sửa đổi bổ sung phương án tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2012-2015, theo đó các nội dung được phê duyệt sửa đổi, bổ sung gồm:

a. Cổ phần hóa Công ty mẹ:

Sau năm 2015: Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn và thời điểm cổ phần hóa do Cấp có thẩm quyền quyết định.

b. Thoái vốn các đơn vị thành viên:

Sau năm 2015, Tổng Công ty thực hiện bán bớt phần vốn đang nắm giữ tại các doanh nghiệp:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC), Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC): PV Power nắm giữ 51% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PV Power BacKan):        PV Power bán để giảm tối đa vốn góp tại đơn vị.

c. Thoái vốn tại 14 Công ty liên kết:

Thoái vốn toàn bộ tại các đơn vị liên kết, gồm 2 giai đoạn:

- Trong năm 2015, thực hiện đối với 3 Công ty: Công ty CP Thủy điện Viwaseen Tây Bắc, Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam, Công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn.

- Sau năm 2015: thực hiện thoái hết vốn tại 11 Công ty còn lại.

 Tổ chức lại Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí (PV Power PCC):

Tổng Công ty chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại PV Power PCC triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Công văn số 1083/DKVN-TCNS ngày 27/4/2015, cụ thể như sau:

- Tiến hành bán đấu giá cổ phần của PV Power tại PV Power PCC trong năm 2015.

- Trường hợp bán đấu giá không thành công sẽ tiến hành giải thể/phá sản PV Power PCC trong năm 2016. Trong quá trình thực hiện giải thể/phá sản, Tổng Công ty phối hợp với các cổ đông xem xét thuê tư vấn để hỗ trợ/tư vấn về mặt pháp lý (nếu cần thiết) để đảm bảo thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- Trong thời gian chưa hoàn thành việc thoái vốn, phá sản/giải thể: Tổng Công ty chỉ đạo PV Power PCC đẩy mạnh công tác quản trị, kiểm soát chặt chẽ chi phí và sớm hoàn thành các hợp đồng đã ký.

1.5. Tổ chức lại Công ty TNHH MTV Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power RE):

Ngày 16/3/2015, Hội đồng thành viên PV Power đã có tờ trình số 635/TTr-HĐTV-ĐLDK trình Tập đoàn về việc tổ chức lại PV Power RE theo phương án sáp nhập PV Power RE vào Công ty mẹ do PV Power bàn giao Nhà máy phong điện đảo Phú Quý cho EVN. Hiện nay, Tổng Công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn làm căn cứ để thực hiện.


xem chi tiết Tờ trình tại đây:  tờ trình số 635/TTr-HĐTV-ĐLDK