SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU MUA BẢO HIỂM XE Ô TÔ TẠI CƠ QUAN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY (13/02/2019)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty với các nội dung chi tiết như sau:

  • Loại bảo hiểm dự kiến mua: Bảo hiểm vật chất xe; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với người thứ 3.
  • Số lượng xe ô tô cần mua bảo hiểm: 13 xe ô tô.
  • Thời gian mua bảo hiểm: 12 tháng.
  • Đầu mối liên hệ để biết thêm chi tiết: Nguyễn Thị Thu Hương – 0983288388

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 15/02/2019.