SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2013 (04/07/2013)


Trong 6 tháng đầu năm 2013, nhờ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạocác đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 363/CTr-ĐLDK ngày 26/6/2013 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ... Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính theo kế hoạch Tập đoàn giao và có mức tăng trưởng đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2010.

 Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2013 đã vượt mức130% đối với kế hoạch đề ra. Mặc dù 6 tháng đầu năm , nhu cầu phụ tải điện của hệ thống điện rất lớn, tuy vậy so có sự chuẩn bị tốt, luôn sẵn sàng với độ khả dụng cao, các nhà máy của Tổng Công ty đều được vận hành an toàn hiệu quả không để xảy ra sự cố chủ quan, đáp ứng tối đa sự huy động công suất của EVN/A0 nên sản lượng điện.

Trong đó Tổng sản lượng điện thương mại 6 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện đat 9,02 tỷ KWh= 130% so với kế hoạch (6,96 tỷ kwh) của Tập đoàn giao và bằng 64% so với kế hoạch năm của Tập đoàn giao (14,1 tỷ kwh).


Nhà máy Phong điện đảo Phú Quý có tổng vốn đầu tư là 335 tỷ đồng do Tổng công ty Ðiện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư

Sản lượng điện khí tiêu thụ của 4 nhà máy điện khí ước thực hiện là 1.878 triệu Sm3 khí, trong đó Nhà máy điện Cà Mau đã tiêu thụ 1.593 tấn dầu DO. Các nhà máy điện khí luôn được huy động công suất tương đối cao, đặc biệt các tháng đầu năm, A0 đã huy động tối đa các tổ máy và tiêu thụ hết lượng khí cấp. Đối với các nhà máy thủy điện tuy mới đi vào hoạt động những đã được vận hành tương đối hiệu quả.

Doanh thu toàn TổngCông ty ước đạt 12.779 tỷ đồng, bằng 122% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 của Tập đoàn giao và bằng 61% so với kế hoạch năm của Tập đoàn giao. Trong đó, Doanh thu từ công ty mẹ là 8.879 tỷ đồng (bằng 123% kế hoạch); Doanh thu của các đơn vị thành viên là 3.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty ước đạt 163 tỷ đồng /-1,3 tỷ đồng kế hoạch (trong đó lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ ước đạt 261 tỷ đồng/149 tỷ đồng kế hoạch).

Ước tính 6 tháng đầunăm, Tổng Công ty đã tiết kiệm được tổng số tiền là 33,47 tỷ đồng (bằng 105% so với kế hoạch đề ra và bằng 53% chỉ tiêu Tập đoàn giao năm 2013). 

Về công tác xây dựng, trong quý I/2013, với sự cố gắng nỗ lực, dựán Thủy điện Hủa Na đã cơ bản hoàn thành và đi vào vận hành thương mại cả hai tổmáy, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Để đảm bảo hoàn thành kếhoạch được giao, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam đã đề ra các mục tiêu chính trong 6 tháng cuối năm 2013:

Trong 6 tháng cuối năm2013, PV Power phấn đấu đạt

Sản lượng điện thương mại: 7.139 triệu kwh;

Doanh thu toàn TổngCông ty: 10.392 tỷ đồng;

Doanh thu Công ty mẹ:6.932 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế hợpnhất: 43 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuếCông ty mẹ: 88 tỷ đồng.