SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019 (21/06/2019)

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐLDK ngày 21/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019, nội dung như sau:

  1. Tên công việc: Quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần AAKER Việt Nam.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

      Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Trân trọng./.