SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội nghị người đại diện mở rộng năm 2013. (27/06/2013)

Ngày 25 tháng 6 năm 2013, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người đại diện mở rộng Tổng Côngty Điện lực dầu khí Việt Nam năm 2013.

            Hội nghị do đồng chí Đỗ Chí Thanh- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, đồng chí Vũ Huy Quang- Tổng giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Phan Thị Thúy Lan- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trưởng các ban chuyên môn/ văn phòng cùng toàn thể các đồng chí là người đại diện của Tổng Công ty tại các đơn vị.

              TổngCông ty được thành lập vào ngày 17/5/2007 theo quyết định số 1468/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tính đến thời điểm hiện tại Tổng Công ty có 04 đơn vị trực thuộc và tham gia góp vốn vào 23 đơn vị thành viên (trong đó có 01 đơn vị là Công ty TNHH MTV, 07 đơn vị do Tổng Công ty chiếm cổ phần chi phối và 15 đơn vị do Tổng Công ty chiếm cổ phần không chi phối).


Các đồng chí chủ trì Hội nghị

           Xácđịnh tầm quan trọng của hệ thống Người đại diện trong công tác quản lý vốn tại Tổng Công ty, PVPower đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế làm việc và công tác phối hợp giữa PVPower và Người đại diện.  

         Cùng với việc cử Người đại diện tham gia công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên, Tổng Công ty đã xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho Người đại diện trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tại các đơn vị. Hệ thống các quy chế/quy định của Tổng Công ty như Quy chế về Người đại diện, quy chế quản lý vốn, quy định về phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu, quy chế kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp,… đã hỗ trợ rất nhiều cho Người đại diện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trong việc thực hiện chủ trương, chiến lược và kế hoạch SXKD theo định hướng của Tổng Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn góp của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, để có thể đánh giá chính xác hơn về hiệu quả hoạt động và kịp thời có những chính sách khuyến khích Người đại diện, tại Hội nghị Người đại diện năm nay, Tổng Công ty đã đưa ra thảo luận 02 dự thảo mới về Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KH hoạt động SXKD và Quy chế lương, thương và chế độ chính sách của Người đại diện.


Toàn cảnh Hội nghị

       Đồngchí Đỗ Chí Thanh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cho biết: “Việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa thông qua ủy quyền cho người đại diện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông Nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp với người đại diện, trong thời gian tới, PVPower sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống người đại diện, tăng cường cơ chế phối hợp PVPower và các địa phương, Bộ ngành trong việc lựa chọn, theo dõi, đánh giá người đại diện. Với tư cách là cổ đông nhà nước tại doanh nghiệp, PVPower sẽ tiếp tục ủng hộ và đề cử người đại diện xứng đáng vào nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành, qua đó người đại diện có thể phát huy được khả năng quản lý lãnh đạo doanh nghiệp và hưởng các chế độ tương ứng với các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp”.

       Tại Hội nghị năm nay, căncứ quy định tại Quy chế kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ/HĐTV-ĐLDK ngày 28/01/2011, kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị của Tổng Công ty năm 2012./.